Info loker daerah jakarta/bekasi? Yg buat ngeposin atau by email aja? Thx

Info loker daerah jakarta/bekasi? Yg buat ngeposin atau by email aja? Thx