info loker apa aja , cuma modal ktp sama ke…

info loker apa aja , cuma modal ktp
sama ke jujuran aja