* Butuh babysitter 12 org kisaran gaji 2,3-3,5 jt * Pendamping lansia butuh 10

* Butuh babysitter 12 org kisaran gaji 2,3-3,5 jt
* Pendamping lansia butuh 10 org gaji berkisar 2,8-3,5jt
* ART butuh 20 org gaji 2-2,5jt
Syarat:
Ektp, fc kk, ijasah atau
Ektp, fc kk, buku nikah

Minat 081321964926 (Erin)